KDE KOUPIT NMN?

Látky posilující NAD+ a jejich potenciál pro podporu zdraví a prodloužení délky života

Molekuly posilující produkci NAD+, od metabolických prekurzorů po regulátory enzymů, mohou prostřednictvím unikátních cest působení podpořit celkové zdraví, prodloužení délky života a zmírňovat projevy nemocí souvisejících se stářím.

Látky posilující NAD+
Publikováno: 13:51, PST, 24. srpna 2021 | Aktualizace: 14:47, PST, 3. září 2021

Autor: Brett J. Weiss

Vědci prokázali klíčovou roli molekuly nikotinamidadenindinukleotidu (NAD+) v délce života a zdraví u laboratorních zvířat, jako jsou hlodavci, mušky a hlístice. Příklady těchto přínosů jsou zejména v oblastech, kde posilování hladiny NAD+ u žehto živočichů ve starším věku zlepšuje smyslové vnímání, metabolické zdraví a kardiovaskulární pohodu.

Není to nijak překvapivé vzhledem k faktu, že zvířecí i lidské buňky potřebují NAD+ pro více než 500 enzymatických reakcí, které regulují téměř všechny klíčové biologické procesy. Otázkou však zůstává, zda posilování NAD+ různými molekulami může pomoci lidem žít zdravější a delší život. A pokud ano, které sloučeniny jsou nejvhodnější pro konkrétní zdravotní situace.

Molekuly posilující NAD+

Molekuly, které posilují hladiny NAD+ zahrnují metabolické prekurzory zesilující intenzitu biosyntézy NAD+ a sloučenin, které ovlivňují specifické enzymy podporující produkci NAD+ nebo potlačující její rozpad. Vedle mechanismů účinku spočívají klíčové rozdíly mezi těmito látkami posilujícími NAD+ v jejich unikátním působení na jednotlivé tkáně. Například jedna posilující látka (booster) může zvyšovat hladiny NAD+ primárně v kosterních svalech, zatímco jiná zvýší její koncentraci v játrech.

Vzhledem k těmto specifickým účinkům NAD+ boosterů na různé cílové tkáně tedy jejich užívání povede k výrazným fyziologickým přínosům. Podrobnější přehled o těchto rozdílech poskytne připojená tabulka srovnávající některé z mnoha NAD+ boosterů.

Kategorie NAD+ posilujících molekul

Mechanismus působeníFarmakologická látka
Prekurzory NAD+ Niacin (NA)
Adenindinukleotid kyseliny nikotinové (NAAD)
Nikotinamid (NAM)
Ribozid kyseliny nikotinové (NaR)
Mononukleotid kyseliny nikotinové (NaMN)
Nikotinamid ribosid (NR)
Nikotinamidmononukleotid (NMN)
IHN
Inhibitory CD38Quercetin
Luteolin
Apigenin
78c
Luteolinidin
Kuromanin
Inhibitory PARPBGB-290, Olaparib, Rucaparib, Veliparib, CEP-9722, E7016, Talazoparib, Iniparib
Niraparib (MK – 4827)
PJ34
DPQ
3-aminobenzamid
Inhibitory SARMXAV939
NAMPT aktivátoryP7C3
SBI-797812

(Rajman et al., 2018 | Cell Metabolism)

Prekurzory NAD+

Prekurzory NAD+ si můžete představit jako stavební kameny, které buňky potřebují pro syntézu klíčových bioenergetických molekul NAD+. Mezi tyto prekurzor patří vitamíny skupiny B3 jako je nikotinamid (NAM), niacin (NA), nikotinamid ribosid (NR) a nikotinamidmononukleotid (NMN). Tyto molekuly využívají procesu biosyntézy NAD+ zvaného proces záchrany, který je nejčastějším způsobem recyklace molekulárních komponent a syntézy NAD+ v buňkách.

Řada studií prokázala, že suplementace prekurzory NAD+ jako je NMN nebo NR podporuje zdraví a prodloužení délky života nejvíce, a to jak u hlodavců, tak potenciálně i u člověka. Na rozdíl od jiných vitamínů skupiny B3 jako je NAM, NMN ani NR nezpůsobují návaly horka a nevolnost, ani neinhibují funkci opravy DNA a metabolismus podporující proteiny, jako jsou poly(ADP-ribóza) polymerázy (PARP) a sirtuiny.

Klinické studie NMN odhalily, že užívání těchto prekurzorů NAD+ zlepšuje inzulinovou senzitivitu u starších žen, svalovou funkci u starších mužů a využití kyslíkové kapacity u běžců. Studie NR na lidech ukázala také, že tato látka může zvyšovat funkci svalů příznivým účinkem na metabolismus a snižováním počtu zánětlivých molekul ve svalech starších jedinců. Další klinické zkoušky NR zároveň ukázaly, že prekurzor nezvyšoval funkci buněčných elektráren – mitochondrií – ve svalech obézních mužů. S přibývajícími poznatky a daty z klinických zkoušek se vědci zaměřují na to, který z prekurzorů NAD+, zda NMN nebo NR, je lepší pro zvyšování koncentrace NAD+ a prodlužování délky zdravého života.

Vybrané studie farmakologie prekurzorů NAD+ a souvisejících intervencí

StudieIntervenceNReference
Ústní podání 3000 mg kyseliny nikotinové denně. Horší než placebo Kyselina nikotinová 86 Ban, 1975
Ústní podání 0-100 mg/den kyseliny nikotinové. NAD+: malé zvýšení PBMC. Nebyl zjištěn důkaz snížení cytogenetického poškození indukovaného cigaretovým kouřem. Kyselina nikotinová 21 Hageman et al., 1998
Ústní podání 1,2 g/m2 nikotinamidu denně do maxima 3 g/den po 5 let rozdělené do 2 dávek. Žádná změna ve vzniku diabetu mezi léčenými skupinami Nikotinamid 552 Gale et al., 2004
Ústní podání 50 mg/kg nikotinamidu denně po dobu 1 měsíce. Oxidativní výbušná aktivita byla vyšší u pacientů užívajících nikotinamid. Nikotinamid 30 Osar et al., 2004
Ústní podání 500 mg nikotinamidu denně po dobu 12 týdnů, zvyšování o 250 mg každé 2 týdny.
NAD: ~42% zvýšení koncentrace v krvi. Zvýšení HDL cholesterolu v séru, snížení LDL cholesterolu a fosfátu.
Nikotinamid 65 Takahashi et al., 2004
Ústní podání 2-8 mg nikotinamidu po dobu 8 týdnů. Dosaženo zlepšení v koncentraci frataxinu. Klinická analýza neprokázala žádné významné změny. Nikotinamid 40 Libri et al., 2014
Ústní podání 250 – 1000 mg NR dvakrát denně po 8 dnů. NAD+: ~100% zvýšení v plné krvi. Bezpečnost a dobrá tolerance NR. NR 8 Airhart et al., 2017
Ústní podání 500 mg nikotinamidu denně. Významné snížení aktinických keratóz (AK) velikosti 18/19 u pacientů (88 %). U kontrol 91% zvýšení v počtu nebo velikosti AK. Nikotinamid 38 Drago et al., 2017
Ústní podání nikotinamidu dvakrát denně po dobu 24 týdnů. Žádné významné účinky nikotinamidu na primární nebo sekundární koncové body. Nikotinamid 31 Phelan et al., 2017
Ústní podání 1000 mg NR dvakrát denně po dobu 12 týdnů. Žádné zlepšení inzulinové senzitivity, endogenní produkce glukózy, eliminace glukózy a oxidace, klidové spotřeby energie, lipolýzy, oxidace lipidů nebo složení těla NR 40 Dollerup et al., 2018
Ústní podání NR 500 mg dvakrát denně. NAD+: ~60% zvýšení PBMC. NR má dobrou toleranci a účinně stimuluje metabolismus NAD+. NR 30 Martens et al., 2018
Ústní podání 1 nebo 3 g nikotinamidu denně po dobu 3 dnů. Podávání nikotinamidu nesouviselo se zvýšením nepříznivých jevů oproti placebu.Nikotinamid55Mehr et al., 2018
Ústní podání 1000 mg NR dvakrát denně po dobu 12 týdnů. Bez účinku na provokační koncentrace glukózy nalačno nebo po podání glukózy, inzulin, C-peptid, glukagon, GLP-1 nebo GIP, ß-buněčná funkce neodpovídala na intervenci. Žádná změna oběhového adipsinu nebo žlučových kyselin po suplementaci NR. NR 40 Dolleru et al., 2019
Ústní podání 500 mg NR, jedna dávka. NR suplementace významně zvýšila NADH a NADPH, zlepšení izometrického maximálního točivého momentu o 8 %, indexu únavy o 15 %. NR 24 Dolopikou et al., 2019
Ústní podání 1 g NR denně po dobu 21 dnů. NR zvýšil metabolom NAD+ ve svalech; snížený energetický metabolismus a mitochondriové dráhy bez zvýšení mitochondriální bioenergetiky; potlačené hladiny cirkulujících zánětlivých cytokinů. NR 12 Elhassan et al., 2019
Ústní podání 100-500 mg NMN, jedna dávka. Bezpečné a účinné u zdravých mužů bez vyvolání závažných nežádoucích účinků. NMN 10 Irie et al., 2019
Ústní podání niacinu, 750-1000 mg denně, 4 měsíc kontrolám, 10 měsíců pacientům. Krevní NAD+ zvýšen osmkrát u kontrol a pacientů. Svalový NAD+ pacientů dosáhl úrovně kontrol. Svalová síla a biogeneze zvýšená u kontrol a pacientů. Posun svalového metabolomu pacientů směrem ke kontrolám. Snížení jaterního tuku o 50 % u pacientů. Niacin 15 Pirinen et al., 2020

Aktivátory syntézy NAD+

Alternativním způsobem podpory zvyšování NAD+ je přímá aktivace biosyntetických enzymů. Jedním proteinů limitujících enzymatickou rychlost konverze NAM na NAD+ je NAMPT. Protože koncentrace NAMPT s věkem klesají, zjistit, jak znovu nastartovat jejich syntézu a aktivaci se stalo horkým tématem na poli výzkumu prostředků proti stárnutí. Zatím bylo identifikováno pouze několik aktivátorů NAMPT. Jedním z nich je P7C3 s prokázanými neuroprotektivními účinky. Dalším je SBI-797812, který zvyšuje koncentraci NAD+ v několika orgánech u myší.

Další molekulou syntézy NAD+ s potenciálním přínosem pro stimulaci je nikotinamidmononukleotidadenylytransferáza (NMNAT). Příkladem molekuly, která ji aktivuje, je složka zeleného čaje zvaná epigalokatechin galát (EGCG).

Inhibitory degradace NAD+

Inhibice degradace NAD+ je dalším možným přístupem, jak zvýšit obsah NAD + v buňkách. Enzym CD38, který funguje na principu aktivace imunních buněk zvaných T-buňky, aby produkovaly zánětlivé molekuly (cytokiny) je zřejmě jedním z nejvýznamnějších zdrojů spotřeby NAD+. K inhibici jeho kapacity konzumovat NAD+ vědci využili inhibitory CD38 jako je apigenin a 78c, u nichž se prokázala schopnost ameliorace metabolických poruch a zřejmě také dalších nemocí souvisejících s věkem. Dále je zde luteolinidin inhibující CD38, který chrání proti srdeční dysfunkci po omezení dodávky krve – ischemii.

Inhibitory degradace NAD+ potlačující aktivitu enzymů zvaných poly(ADP-ribóza) polymeráza (PARP) představují další cestu k posílení koncentrací NAD+. PARP enzymy využívají NAD+ k realizaci jejich funkce nebo opravám poškozené DNA. Jak stárneme, poškození DNA se akumulují, PARP přejdou na rychlejší režim a spotřebovávají obrovské množství NAD+. Užívání jednoho z mnoha PARP inhibitorů, jako je Olaparib, tudíž představuje způsob, jak významně zvýšit hladiny NAD+ a udržet reakce související s NAD+, které jsou nezbytné pro zdraví a dlouhý život.

Tři kategorie boosterů NAD+ zahrnující prekurzory, molekuly aktivující syntézu NAD+ a sloučeniny inhibující degradaci NAD+ mohou hrát významnou roli ve zlepšování zdraví a prodlužování života. Pokračují klinické zkoušky, které ukážou, zda se pozitivní zjištění u zvířat dají aplikovat také na člověka.

NAD+ boostery v klinických zkouškách

Nejintenzivněji zkoumaným prekurzorem NAD+ v klinických zkouškách je v současnosti niacin, který v dávkách vyšších než 1 gram zlepšuje hladiny cholesterolu v krvi. Nikotinamid a niacin jsou dále zkoumány jako možné prostředky léčby akné, onemocnění ledvin, Alzheimerovy nemoci, schizofrenie, diabetu, rakoviny plic, obezity, jaterních a dalších chorob. Pokud by se prokázala schopnost niacinu a nikotinamidu bojovat proti těmto onemocněním, další výzkum by se pak zaměřil na to, zda NMN a NR tyto výhody dále zesilují. Vzhledem k tomu, že NAD+ boostery přinášejí unikátní výhody pro specifická onemocnění, použití obou těchto látek v kombinaci by mohlo být cestou k budoucím experimentům a klinickým zkouškám. Zjištění, kterou z nich užívat, nebo zda je užívat obě najednou, by mohlo napomoci novým přístupům v boji s nemoci vyššího věku.

Látky posilující NAD+

(Rajmna et al., 2018 | Cell Metabolism) Snižování hladiny NAD+ s věkem souvisí s řadou fyziologických problémů. Nemoci a stavy spojované s poklesem NAD+ s věkem zahrnují ztrátu sluchu, poškození ledvin, obezitu, rakovinu a úpadek kognitivních funkcí. Proteiny, jejichž prostřednictvím NAD+ zmírňuje nástup těchto nemocí, jsou uvedeny pod popisem těchto stavů v obrázku.

Popisky

 • (shora dolů ve směru hodinových ručiček – pouze názvy nemocí)
 • Ztráta sluchu
 • Motorická dysfunkce
 • Kardiovaskulární onemocnění
 • Diabetes
 • Poškození ledvin
 • Obezita
 • Rakovina
 • Sarkopenie
 • Zánět
 • Neplodnost
 • Hepatosteatóza, inzulinová rezistence
 • Imunitní nedostatečnost, autoimunitní onemocnění
 • Ztráta zraku

Úpadek kognitivních funkcí

Ačkoli je toho ještě mnoho, co musí věda zjistit, budoucnost vypadá velmi nadějně pro molekuly posilující NAD+, protože se neustále objevují nové důkazy potvrzující jejich přínosy pro prodlužování života a zdraví. Ať už jejich efekt přináší prekurzory, procesy související s molekulami aktivujícími NAD+ nebo inhibice proteinů spotřebovávajících NAD+, jedná se o slibnou představu; tyto NAD+ boostery by mohly být nejen testovány na celkovou podporu zdraví, omezování nemocí a prodlužování života, ale mohly by také uspět.

» ÚVOD